foto: Justus van Loon, 16 okt. 2023 (Het Blekersveld Park met de resterende bomen en ... een fraaie regenboog)

Oktober 2023, Nieuwe Ronde, Nieuwe "Kansen" 

The continuing Story Of Peyton Place, dat is het zo onderhand aan het worden. Waar hebben wij het over?........ natuurlijk, Het Blekersveld, te Overveen.

 

Op 6 oktober 2023 mochten “omwonenden” opnieuw een schrijven ontvangen van de gemeente Bloemendaal, met daarin de aankondiging van een participatiebijeenkomst, welke plaats zal vinden op donderdagavond 19 okt. 2023. Merkwaardig genoeg wordt deze avond gesplitst in twee blokken, met als argument, om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen. Wij als direct betrokkenen (met uitzicht op het betreffende veld) mogen de volgende fase in dit vervolgverhaal ondergaan. Jawel …ondergaan, want zo voelt het zo onderhand toch wel.

 

Voorjaar 2022 leverde een hels kabaal op, waarbij vrijwel alle bomen (ruim 150) het veld moesten ruimen, om afgraving van de zwaar vervuilde grond mogelijk te maken. Ook deze werkzaamheden (het afgraven, in de tweede helft van 2022) leverden veel lawaai en vooral veel stof en gruis op (onder meer asbest), welke zich in alle windrichtingen verplaatsten. De grootste brokstukken, alsmede de meest vervuilde grond zullen nu wel verwijderd zijn, maar of de grond echt schoon is, waag ik te betwijfelen, maar dit is een persoonlijke aanname.

 

Kortom, het jaar 2022 was een jaar vol herrie en lawaai, nog bovenop het permanente lawaai van de verkeersweg N-208. Lawaai, veel lawaai want de N-208 is op het provinciale gedeelte in Noord-Holland een naar maatstaven drukke weg, met tussen de 25.000 en 44.000 voertuigen per werkdag afhankelijk van de locatie (bron wegenwiki). Na het kappen van het bos, de 150 bomen, is de verkeersherrie logischerwijs, enorm toegenomen.

 

De conclusie mijnerzijds kan dan ook alleen maar zijn: houd het Blekersveld zo groen mogelijk, plant opnieuw bomen en leg desgewenst wandelpaden aan. Een groene en dus een natuurlijke wijze van geluidsbeperking, is in mijn ogen (en oren) de beste optie voor deze locatie. Een groene buffer is uitermate wenselijk, wanneer het gaat om het woongenot van de alhier reeds woonachtige burgers.

Tot slot opnieuw aandacht voor het huidig bestemmingsplan. Het was en is nog steeds: GROEN, meer specifiek: De enkel-bestemming is GROEN, welke onherroepelijk vastgesteld is geworden op 27 juni 2013.

(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) Onderstaand: Hoe groen wil je 't hebben?

Overigens, nog even een punt terzijde. De krapte op de “woningmarkt” (onzalige uitdrukking, maar goed, even voor de beeldvorming) is verre van organisch. Na het afschaffen van de AWBZ (onder Rutte per 1 jan. 2015). Het betrof feitelijk de  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, is de doorstroming op deze “woningmarkt”, volkomen vastgelopen. De ouderen met een AWBZ-indicatie in de hand konden voorheen, dus voor 2015 doorstromen van een eigen huur- of koopwoning naar een verzorgingshuis, of naar een aanleunwoning. Natuurlijk, niet iedereen voelde daar iets voor, of kwam daarvoor in aanmerking, maar die mogelijkheid, was er wel. Dat is natuurlijk heel wat anders dan nu (anno 2023); zo lang mogelijk (vaak onverantwoord) thuis blijven wonen in de “eigen woning”. Vaak eindigt dat traject met een valpartij, met tot gevolg een breuk of erger. Na ziekenhuisopname volgt dan vaak de “finale” in een verpleeghuis. Uiterst triest en bepaald geen mooie afsluiting voor burgers, welke ons land hebben helpen opbouwen.

 

Een ander element verantwoordelijk voor het vastlopen van de doorstroming van de eerder genoemde “woningmarkt”, is natuurlijk de niet aflatende instroom van “nieuwe” Nederlanders. In 2021 waren dat er ruim 24.000. In 2022 ruim 35.000 en in 2023, naar schatting 50.000 of meer. Dat is natuurlijk voor een klein landje als Nederland een onhoudbare situatie. Derhalve, de (in mijn optiek) kunstmatig gecreëerde krapte op de “woningmarkt” zal alleen maar toenemen. Gevolgen, blijvende krapte, zeer dure “sociale” huurwoningen (anno 2023 max. € 808,06 per maand). Vaak onbetaalbare koopwoningen en dus weinig of geen doorstroming. Gezien alle prijsstijgingen (op alle fronten) besluit men dus vaak (m.i. terecht), blijf zitten waar je zit, want verkassen leidt tot zeer hoge kosten.

 

Of dit alles toeval genoemd mag worden, of gebrek aan visie voor de lange termijn of……

Wie zal het weten. Wat we wel weten, is dat de “woningnood” een permanent gegeven is geworden. Op basis van dit “beleid” kun je geheel Nederland volplempen met beton, maar dan nog is dan waarschijnlijk dweilen met de kraan open. Het moet anders en het kan anders, maar dat is politiek en daar doen wij hier niet aan. Dat laten wij met “gerust hart” over aan de dames en heren in de “de huizen van de democratie”, zowel lokaal als nationaal. Dat moet het “goed” komen, toch ?

Justus van Loon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

April 2022, Het saneren,

Het Blekersveld “Park”  R.I.P.  of toch niet ?

 

Dat het bos op het Blekersveld ondertussen gekapt en afgevoerd is, zal voor menigeen (die geïnteresseerd is in het wel en wee van dit stuk “openbaar” groen) geen nieuwe informatie zijn, echter dat men (het gemeentebestuur der gemeente Bloemendaal) nu op 4 april 2022 gaat starten met het saneren (het afgraven van ca. 50 cm grond, om het vervolgens weer aan te vullen met schone grond) zal menigeen toch (nog) niet ter ore zijn gekomen, hoewel het zoveelste “jubelverhaal” (over dit onderwerp) in het Haarlems Dagblad, niet lang op zich zal laten wachten.

De werkzaamheden zullen 2 tot 4 maanden gaan duren, aldus de brief van beide wethouders; een brief inderdaad ook ondertekend door de Roy van Zuidewijn, die feitelijk als demissionair bestempeld kan worden en die straks vast een leuk baantje in Den Haag toebedeeld zal krijgen. Echter het zij zo, we zullen ons moeten schikken in een aantal maanden overlast in de hoop dat de vervuilde grond (alle 50 centimeters) verantwoord afgevoerd zal worden en waarbij (naar wij hopen) de vrijkomende deeltjes afgevangen zullen worden voordat ze de woonwijk in waaien.

Ondertussen lijkt een meerderheid voor het tijdelijk bebouwen van het Blekersveld terrein, na de meest recente gemeenteraadsverkiezingen, verdampt te zijn; dus of er ooit iets gebouwd gaat worden, is nog maar de vraag. Bovendien dient nogmaals vermeld te worden, dat het hier nog steeds onomstotelijk gaat om een terrein, dat de status heeft: OPENBAAR GROEN. Alle huidige en toekomstige activiteiten zullen daar dus op geënt moeten zijn. Tijdelijke bebouwing (welke bijna vanzelfsprekend over zal gaan in een meer permanente vorm) zal altijd dat groene karakter moeten respecteren.

De “soap” gaat dus weer verder, met alle gevolgen van dien voor de direct omwonenden. Het voorheen zeer groene terrein (zie de foto’s ) krijgt dus opnieuw (zoals voorspeld) het aanzien van een bouwput. Wordt vervolgd. Alhier enige "lichtbeelden" van de vernietiging !

 

10 nov. 2021:

Nadat na de hoorzitting (28 sept. 2021)  -tegen de kap van 154 bomen- uiteindelijk de beslissing viel dat de kap toch door mocht gaan, wordt op 11 nov. 2021 een volgende stap gezet in het kader van de eventuele woningbouw -voor met name statushouders- op het Blekersveld, te Overveen. De agenda van de Raadsvergadering toont bij punt 5 het bespreekpunt  “Bestemmingsplan Blekersveld Overveen”.

Opnieuw zullen standpunten gewisseld worden, met name over de vergaderstukken die op de agenda zijn toegevoegd, zoals de: (link =) Nota van beantwoording vooroverleg Inleiding Procedure” De gemeente Bloemendaal meldt: “Vanaf 24 juni tot en met 14 juli 2021 zijn vooroverlegpartners in staat gesteld een reactie in te dienen op het conceptbestemmingsplan Blekersveld. Er zijn zeven reacties ingediend, zijnde: 1. Provincie Noord-Holland 2. ProRail 3. Gemeente Haarlem 4. Hoogheemraadschap Rijnland 5. Liander 6. Veiligheidsregio/brandweer 7. PWN”

 Eén reactie licht ik er (deels) even uit. Het betreft van de reactie van: “Veiligheidsregio/brandweer Strekking reactie: Vanuit de GGD zijn er enige suggesties gedaan om het plangebied zo goed mogelijk in te richten met name gezien de geluidsbelasting en luchtkwaliteit dicht langs de N208”.

 De bijgaande reactie (link) van de GGD laat zien dat het wonen aan de zeer drukke N208 geen onverdeeld genoegen genoemd mag worden. Er is sprake van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, alsmede een forse geluidsbelasting.  Voor ons (huidige bewoners) is dat vanzelfsprekend niet nieuw. In vrijwel alle reeds ingediende bezwaren (tegen de kap van ruim 150 bomen), is dat door de individuele indieners opgemerkt. Het opmerkelijk feit doet zich echter voor, dat (in dit geval) de GGD vooral oog heeft voor de eventuele nieuwe bewoners, maar de huidige bewoners, (in hoofdzaak huurders) die ook te maken hebben met deze fenomenen, worden in het geheel niet genoemd. Helaas is dat een steeds terugkerende gang van zaken. Men (met name de voorstanders van bebouwing van ’t veld) heeft het constant over de nieuwe bewoners, maar de huidige populatie wordt feitelijk (bijna geheel) uit het oog verloren. Ook informatie over de Raadsvergadering mochten wij niet in de brievenbus, of via de mail ontvangen. Het lijkt wel, of wij (de huidige bewoners) steeds zelf alles dienen te ontdekken, m.a.w., we lopen continue achter de feiten aan en dat is in mijn optiek niet zoals het behoort te gaan.

 

24 aug. 2021:

In deze -maatschappelijke gezien- chaotische periode, hebben de bewoners die direct zicht hebben op het Blekersveld groen -door mij bestempeld als Blekersveld Park- een extra kopzorg, gezien het feit dat men nog steeds in onzekerheid verkeert, inzake de bouwplannen en alle daarmee samenhangende kap/sloop- en bodemsaneringsplannen. Ondertussen heeft de gemeente Bloemendaal op 21 juli (verzendatum) een besluit genomen, waartegen men (de gedupeerden) binnen zes weken een bezwaar kunnen aantekenen. Het besluit betreft het rooien van 154 bomen, op het betreffende stuk grond.

Dit is vanzelfsprekend een voorspelbare actie van de zijde van de gemeente, echter het zou uitermate triest zijn, wanneer dit daadwerkelijk zou gaan geschieden. We kennen heel lokaal nog het voorbeeld van het voormalig Marine-Hospitaal terrein, waar destijds (2009) 150 bomen gesloopt werden en waar het nog tot 2017 duurde, voordat er iets van de grond kwam. Al die tijd is het een uitermate triest stukje braakliggend landschap geweest. Een dergelijke gang van zaken is niet voor herhaling vatbaar.

 

Voor zover bij ons bekend, zijn er meerdere mensen die reeds een bezwaarschrift tegen de kap ingediend hebben, of daar spoedig toe over gaan. Niemand zal betwisten dat er meer woningen nodig zijn in ons overigens toch al zeer druk bevolkte landje, maar juist op die plek, die zich ontwikkeld heeft tot een natuurlijke buffer tegen de verkeersheksenketel van de Westelijke Randweg (44.000 vervoers-activiteiten per etmaal), is onwenselijk en onverstandig. Met name de huurders, met huiskamers, tuinen en balkons, die uitkijken op het groen, zijn gedupeerd, indien de plannen een  meer definitieve vorm gaan aannemen.

Zover is het echter nog niet. Er zijn vele (in onze optiek) terechte bezwaren tegen de voorgenomen plannen en dien ten gevolge zullen er ook acties en reacties zijn, welke zonder enige twijfel zeer aanzienlijke vertraging gaan opleveren m.b.t. dit gehele traject.

Groen in algemene zin, meer specifiek bomen, struiken en landerijen (in welke hoedanigheid dan ook) zijn heden ten dage, een zeer essentieel onderdeel van een landschap, dat in toenemende mate onderhevig is aan de effecten van verstedelijking. Groene “snippers” geven de bewoners van een gebied, niet alleen psychologisch gezien het idee van rust en ruimte, maar ook feitelijk kan men daar terecht voor het even op adem komen in deze hectische maatschappij. Bovendien bieden dergelijke natuurgebieden -hoe klein deze ook moge zijn-­ veel dieren een rust en broedplaats. Dit is thans actueler dan ooit, gezien de dramatische afname (in aantallen en diversiteit) van voorheen “alledaagse” insecten, zoals bijvoorbeeld bijen.

Dus wat te doen met het Blekersveld? Knap het op en maak er een park van, waarbij vanzelfsprekend voor een ieder wel duidelijk dient te zijn, in hoeverre de bestaande vervuiling voor mens en dier een belasting zou kunnen vormen. Wegkijken heeft in dit geval geen zin. Een weloverwogen (bescheiden) aanpak om van dit stuk grondgebied (met of zonder hek) een mooi groen en veilig oord te maken, zal ieders instemming ontmoeten.

 

Ik had het stukje tekst nog niet af, of er deed zich alweer een interessante ontwikkeling voor, te weten: de uitkomsten van een archeologisch vooronderzoek van het bewuste terrein, gedaan door Bureau Raap. Voor de inhoud van dit zeer interessante rapport verwijs ik graag naar de site van Blekersveld Groen:  https://blekersveldgroen.nl/timeline/blekersveld-blijkt-archeologisch-van-waarde/

Het Blekersveld Park heeft toekomst, daar ben ik in ieder geval vast van overtuigd.

Wordt vervolgd !

 

1 nov. 2020      Wat nu ....?

Een overpeinzing van de redacteur van deze website:

Nadat de motorzagen verstilden en de hakselaar tot zwijgen werd gebracht en het "stof" was neergedaald, waren de eerste vogels alweer actief en zelfs liet menigeen zijn zangkunsten horen. De vele vogels (en andere dieren) die zich in dit gebied ophouden, waren duidelijk in paniek ten tijde van de grote sloop op het Blekersveld Park. Nu de "rust" weergekeerd lijkt te zijn, is het tijd om de schade op te nemen en die is aanzienlijk, maar mogelijk niet onherstelbaar. Voorlopig zal en mag er niets gebeuren a.g.v. het feit dat de snoei- en rooi werkzaamheden op het Blekersveld op last van de omgevingsdienst zijn stilgelegd.

Wat nu wel opvalt, is dat de huurders (welke direct zicht hebben op het veld/park) nu de Westelijke Randweg (N208) weer goed kunnen zien en vooral horen. Nadat veel bomen en struiken zijn gesnoeid en en gerooid, vooral aan de oostkant van het veld, is het aantal decibellen van de ca. 40.000 vervoersbewegingen per etmaal weer fors toegenomen. De natuurlijke buffer, welke dit verkeerslawaai redelijk kon beperken, heeft er flink van langs gekregen. Doodzonde en bepaald niet doordacht. Niet voor de huidige bewoners en zeker niet voor de eventuele nieuwe bewoners. 

Of er ooit nog gebouwd gaat worden, is nog maar de vraag. De gemeente zal dat wellicht nog blijven uitdragen, maar deze optie wordt met de dag onlogischer. Mocht er weer toestemming komen om door te gaan met deze vorm van natuurvernietiging, want zo durf ik het toch wel te bestempelen, dan zullen er nog vele obstakels volgen, welke veel tijd zullen nemen en bovendien peperduur zullen zijn. Uiteindelijk betreft het hier toch gemeenschapsgeld. Wat is wijsheid? Het al in 2018 geopperde idee om van het Blekersveld Park een zogenaamd Tiny Forest te maken, ontmoet steeds meer instemming.  

Een groene buffer, welke de bewoners van het Blekersveld scheidt van het "verkeersriool" de N208 heeft feitelijk een essentiële functie, waar niet zomaar aan voorbij gegaan kan worden. Bovendien is het een rust- en een lustoord voor vogels van zeer divers pluimage en allerlei andere dieren. Zelfs vleermuizen worden met enige regelmaat gezien. Heel opmerkelijk was een zeer recente waarneming (door een kenner) van een zeldzaam vogeltje, dat eigenlijk in deze contreien niet voorkomt, namelijk de Baltimore Troepiaal. Mogelijk een eenmalig bezoek, maar toch. Vogels voelen zich hier thuis, dat is onderhand wel duidelijk. De afgelopen zomers was met enige regelmaat ook nog een nachtegaal te horen. Dit vogeltje dus (korte impressie) Kom ik uiteindelijk toch weer uit op de allereerste vraag, wat nu? Pas op de plaats, dat is duidelijk. De bewoners hebben het al heel lang en heel duidelijk aangegeven: "het Blekersveld moet groen blijven". Ik denk persoonlijk dat dit toch echt de insteek moet worden. Er is reeds veel schade aangericht, maar nogmaals niet onherstelbaar. We zijn nog niet aanbeland  op een point of no-return. Een oud spreekwoord is toch ook hier weer van toepassing:  "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"  Justus van Loon, 1 nov. 2020

 

29 okt. 2020,  Het Haarlems Dagblad meldt:

De snoeiwerkzaamheden op Blekersveld zijn op last van de omgevingsdienst stilgelegd. Dat is gebeurd, nadat de stichting Blekersveld Groen de omgevingsdienst maandag had gevraagd te handhaven. De werkzaamheden zouden in strijd zijn met de Wet op Natuurbescherming. Zo zou er onvoldoende rekening gehouden zijn met de gevolgen voor de leefomgeving van de vleermuizen die in dat gebied wonen. Ook zouden er bomen zijn gekapt die gezien hun omvang niet zonder vergunning gekapt hadden mogen worden. Daarop zijn de werkzaamheden dinsdag stilgelegd. Klik hier voor de volledige tekst!

 

15 okt. 2020, Het Haarlems Dagblad meldt:

Op Blekersveld starten komende maandag snoeiwerkzaamheden. Door het snoeien krijgen dieren de gelegenheid zichzelf in veiligheid te brengen voordat de bouw van tijdelijke woningen begint. Het terrein in Bloemendaal wordt door het snoeien minder aantrekkelijk gemaakt voor vogels en andere dieren, waarmee de gemeente voldoet aan de zorgplicht Wet Natuurbescherming. De locatie moet voor het voorjaar van 2021 bouwrijp worden gemaakt. Voor het kappen van bomen wordt binnenkort een kapvergunning aangevraagd. De gemeente stemt met een ecoloog af welke bomen behouden kunnen blijven en waar volgens de herplantplicht nieuwe bomen aangeplant worden. Uit het ecologisch rapport blijkt dat er geen beschermde diersoorten zijn op het terrein. De bouw van de flex-woningen is omstreden. De Stichting Blekersveld Groen heeft aangekondigd juridische stappen tegen het bouwplan te ondernemen. In het nieuwe wijkje zouden veertig statushouders worden gehuisvest.

 

28 aug. 2020, NH-Nieuws meldt:

Blekersveld Park wordt toch bouwput ?  Wethouder De Roy van Zuidewijn vandaag (28 aug. 2020) via NH Nieuws: 

"Een groen park, dat is niet wat het zal worden, er zullen woningen komen"

Klik hier voor de link naar het NH Nieuws item.